Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu
You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Wybory uzupełniające do Senatu

Państwowa Komisja Wyborcza

Wybory uzupełniające do Senatu RP zarządzone na dzień 06 marca 2016

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę
Lokalna Grupa Działania
Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Witamy!

SERWIS        URZĘDU GMINY        BARGŁÓW KOŚCIELNY


admin | 12.02.2016 komentarz[0] |
Konkurs na najlepiej zachowany zabytek
pawel | 10.02.2016 więcej | komentarz[0] |
admin | 05.02.2016 komentarz[0] |
Nie daj się grypie!

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Augustowie zachęca do zapoznania się i skorzystania z materiałów informacyjnych o profilaktyce grypy.

- Nie daj się grypie
- Chcesz się ustrzec grypy?
- Profilaktyka grypy zalecenia
- Ulotka dla kobiet w ciąży
- Ulotka dla osób starszych

 
admin | 05.02.2016 więcej | komentarz[0] |
5 RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH WYKORZYSTANIA ENERGII ODNAWIALNEJ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
5 Raportów dotyczących wykorzystania energii odnawialnej w krajach Unii Europejskiej

Raport nr 1 „Doświadczenie Niemiec w rozwoju spółdzielni energetycznych”,

Raport nr 2 „Spółdzielnie energetyczne. Obywatele, społeczności i gospodarka lokalna w dobrym towarzystwie”,

Raport nr 3 „Od odległych sieci wyspiarskich do miejskich spółdzielni w dziedzinie energii słonecznej. Siła szkockiej spółdzielczości”,

Raport nr 4 „Liga Mistrzów OZE 2014. Europejskie gminy najlepiej wykorzystujące odnawialne źródła energii”,

Raport nr 5 „Wartość dodana dzięki energiom odnawialnym/opis udanych projektów komunalnych”.


pawel | 19.01.2016 więcej | komentarz[0] |
ARiMR uruchamia pomoc dla rolników na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN"
Od 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, będą mogli składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego. Ten rodzaj pomocy należy do poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" i jest finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Termin i zasady przyznawania takiej pomocy zostały podane do publicznej wiadomości 29 grudnia 2015 r. przez Prezesa ARiMR Daniela Obajtka w dzienniku ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji.

Uprawnieni do skorzystania z takiej pomocy są rolnicy, których gospodarstwa co najmniej w części są położone na terenach uznanych nie wcześniej niż 1 maja 2012 r. za obszary OSN, czyli tereny narażone na niekorzystne oddziaływanie nadmiernej ilości związków azotu pochodzenia rolniczego. Obszary takie zostały określone w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590 i 1642) i zostały one objęte programami, które mają na celu ograniczenie wprowadzania azotu ze źródeł rolniczych do środowiska. Ponadto, aby skorzystać z pomocy, rolnik musi prowadzić produkcję zwierzęcą z wyłączeniem:

a) chowu i hodowli ryb,
b) chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Generalnie wsparcie będzie przyznawane na dwa rodzaje inwestycji. Po pierwsze, na inwestycje związane z dostosowaniem gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowadzonym dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania:
  • nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie
  • lub pasz soczystych.

Drugi rodzaj inwestycji, na jaki będzie można otrzymać dofinasowanie, polega na doposażeniu gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że jeżeli rolnik zdecyduje się na doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikacji nawozów, to otrzyma pomoc tylko wtedy, gdy ta operacja obejmie również inwestycje mające na celu spełnienie warunków przechowywania nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie lub magazynowania pasz soczystych, zgodnie z zasadami programu wdrażanego na danym obszarze OSN.

Ważne jest również to, że pomoc na inwestycje związane z zapewnieniem właściwych warunków przechowywania pasz soczystych, może być przyznania wyłącznie młodemu rolnikowi. Refundacji będą podlegały inwestycje związane m.in. z budową lub przebudową płyt obornikowych, zbiorników do przechowywania gnojówki lub gnojowicy, czy zbiorników lub płyt do przechowywania pasz soczystych. Wsparcie będzie można otrzymać także m.in. na zakup niektórych typów aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej, czy wozów asenizacyjnych, a także rozrzutników obornika i kompostu.

Rolnik może otrzymać na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" maksymalnie 50 tys. zł, przy czym wysokość dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a 60% w przypadku młodych rolników.

Na taką pomoc w całym PROW 2014 - 2020 przewidziano 37,5 mln euro.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Dopuszczalne jest złożenie wniosku za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Można go również wysłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa.

Pomoc będzie przysługiwała według kolejności ustalonej przez ARiMR na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz w biznesplanie i dokumencie tożsamości (kopia), złożonych wraz z tym wnioskiem. Punkty będą przyznawane za liczbę zwierząt w gospodarstwie (max. 5 pkt), udział kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycje związane z przechowywaniem na obszarach OSN nawozów naturalnych lub pasz soczystych w całości kosztów kwalifikowanych operacji (max. 5 pkt). Na dodatkowe 2 punkty będą mogli liczyć młodzi rolnicy. Minimalna liczba punktów, które kwalifikują rolnika do przyznanie pomocy, wynosi 3.

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

pawel | 19.01.2016 więcej | komentarz[0] |
Informacja Wójta Gminy Bargłów Kościelny
Informacja Wójta Gminy Bargłów Kościelny
Informuję wszystkich rolników, u których odbyło się szacowanie strat poniesionych wskutek suszy w 2015 r., iż należy zgłaszać się do tut. Urzędu, pokój nr 2 po odbiór protokołów potwierdzonych przez Wojewodę Podlaskiego.
pawel | 14.01.2016 więcej | komentarz[0] |
Wybory uzupełniające do Senatu RP zarządzone na dzień 06 marca 2016 r.

Państwowa Komisja Wyborcza

 

Wybory uzupełniające do Senatu RP zarządzone na dzień 06 marca 2016 r.

pawel | 14.01.2016 więcej | komentarz[0] |
Zwrot podatku akcyzowego
Bargłów Kościelny, dnia 04.01.2016 r.
                                                                                                        Do Mieszkańców
Informuje, iż w 2016 roku wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w Urzędzie Gminy (pokój nr 10) w terminach:
• od 1 lutego 2016r. do 29 lutego 2016 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
• od 1 sierpnia 2016r. do 31 sierpnia 2016 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2016 rok.

Limit zwrotu podatku w 2016 roku za 1 ha użytków rolnych wynosić będzie: 1,00 zł x 86 litrów = 86,00 zł.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminach:
1 kwietnia - 30 kwietnia 2016 r.
w przypadku wniosku złożonego w miesiącu lutym na rachunek wskazany we wniosku.
1 października - 31 października 2016 r. w przypadku wniosku złożonego w miesiącu sierpniu na rachunek wskazany we wniosku.
Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński
pawel | 05.01.2016 więcej | komentarz[0] |
Otwarcie drogi Pruska – Tajno - Podjeziorne
W dniu 11.12.2015r. odbyło się otwarcie drogi Pruska – Tajno - Podjeziorne.
Droga powiatowa o długości 3,92 km jest kolejnym owocem dobrej współpracy i starań Powiatu Augustowskiego i Gminy Bargłów Kościelny. Droga asfaltowa spełniająca wszelkie wymogi bezpieczeństwa została sfinansowana ze środków : Budżetu Państwa – 1 811 882,65 zł Gminy Bargłów Kościelny – 1 306 608,53 zł Powiatu Augustowskiego – 512 177,00 zł.
Życzymy bezpiecznego użytkowania nowo otwartej drogi.

pawel | 16.12.2015 więcej | komentarz[0] |
INFORMACJA DLA UBEZPIECZONYCH W KRUS O ZAŚWIADCZENIACH LEKARSKICH W FORMIE PAPIEROWEJ W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2016 DO 31 GRUDNI
pawel | 10.12.2015 więcej | komentarz[0] |
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2016 r.
pawel | 02.12.2015 więcej | komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal