Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


ULEPSZENIE SYSTEMU SIECI KOMUNALNEJ WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE WSI BARGŁÓW KOŚCIELNY


Informujemy iż, w dniu 10 lipca 2017 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00002-65150-UM1000012/17 pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku 15-888, ul. Wyszyńskiego 1
a
Gminą Bargłów Kościelny z siedzibą w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny na realizację zadania „Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny” w wyniku której osiągnięty zostanie następujący cel operacji: „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem oraz przebudowę przepompowni ścieków".„Fundusz Europejski Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu „Poprawę warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem oraz przebudowę przepompowni ścieków" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Działanie 7.2 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywalne wyniki operacji:

W ramach operacji zostanie wykonana: rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem oraz przebudowa 10 szt. przepompowni ścieków.
Wartość wskaźników, których osiągniecie jest zakładane w wyniku realizacji operacji:
ujęcia wody (szt.) – 1
stacje uzdatniania wody (szt.) – 1
instalacje do oczyszczania ścieków (szt.) – 10

Operacja zostanie zrealizowana w: województwie podlaskim, powiat augustowski, Gmina Bargłów Kościelny, miejscowość: Bargłów Kościelny.
Wartość inwestycji 2 949 068,44 zł. Wysokość przyznanej pomocy ze środków „EFRROW” w formie refundacji: 1 510 834 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery zł), tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Działanie 7.2 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
z zakresu: „Gospodarka wodno-ściekowa”
TYTUŁ OPERACJI „ULEPSZENIE SYSTEMU SIECI KOMUNALNEJ WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE
WSI BARGŁÓW KOŚCIELNY” BENEFICJENT Gmina Bargłów Kościelny.

Więcej informacji:

http://www.wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/z_prac_zarzadu/33-umowy-na-realizacje-projektow-z-zakresu-gospodarki-wodno-sciekowej-podpisane.html


 
pawel | 12.07.2017 komentarz[0] |
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal