Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


WYBORY SAMORZĄDOWE
Wyłączenia energii elektrycznej
admin | 28.08.2018 więcej | komentarz[0] |
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bargłów Kościelny"
Zapytanie ofertowe z dnia 21-08-2018 na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bargłów Kościelny".pdf
admin | 21.08.2018 więcej | komentarz[0] |
Unieważnienie zapytania ofertowego

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf

admin | 21.08.2018 więcej | komentarz[0] |
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bargłów Kościelny"
admin | 10.08.2018 więcej | komentarz[0] |
Dofinansowanie do kursów i szkoleń w ramach projektu "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"

 

Więcej informacji o projekcie "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" na stronie internetowej projektu www.bonnaszkolenie.pl 

Najbliższe centrum projektu:

Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

ul. Śródmieście 31

16-300 Augustów

tel. (87) 610 09 01, 516 096 085

INFOLINIA

516 099 076

admin | 06.08.2018 więcej | komentarz[0] |
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 26 lipca 2018
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 26 lipca 2018. pdf
admin | 27.07.2018 więcej | komentarz[0] |
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 26 lipca 2018
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 26 lipca 2018. pdf
admin | 27.07.2018 więcej | komentarz[0] |
Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania

W dniu 10 styczna 2018r. została podpisana umowa Nr 00006-6523.2-SW1010032/18 pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Bargłów Kościelny na dofinansowanie zadania:

 „Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno - sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz pomostu na jeziorze Dreństwo”

W ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach działania 4.2 „ Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

Wartość przyznanego dofinansowania na realizację operacji 130 300,00 zł.  

Celem operacji jest : Poprawa warunków życia poprzez budowę infrastruktury turystycznej na plaży gminnej oraz na jeziorze Dreństwo.

Beneficjent: Gmina Bargłów Kościelny

Wskaźnikiem realizacji celu operacji jest :

Pomost – 1

Liczba odnowionych /zmodernizowanych obiektów infrastruktury publicznej służącej mieszkańcom LSR - 1

W ramach tej operacji zostanie wykonane:

 1. Zestaw zabawowy wielofunkcyjny

 2. Bujak rekin

 3. Bujak hipcio

 4. Linarium choinka

 5. Zestaw rekreacyjno-treningowy

 6. Wyciąg dolny podwójny na pylonie

 7. Orbitrek podwójny na pylonie

 8. Prace wykończeniowe na nawierzchni trawiastej

 9. Pomost pływający na jeziorze Dreństwo.

Operacja jest realizowana w : województwie podlaskim, powiecie augustowskim, gminie Bargłów Kościelny, miejscowościach : Barszcze oraz Dreństwo, na działkach nr 3/1, 5/3, 4, 81. 

 

admin | 19.07.2018 więcej | komentarz[0] |
Zakończenie zadania inwestycyjnego

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1195 Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od km 0+000 do km 0+985"

Zadanie o wartości ok. 803 tys. zł zostało sfinansowane przez:

- Powiat Augustowski 522 tys. zł

- Gminę Bargłów Kościelny 281 tys. zł  

 

admin | 12.07.2018 więcej | komentarz[0] |
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 4 lipca 2018.pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 30 maja 2018.pdf

admin | 06.07.2018 więcej | komentarz[0] |
Akcja Krwiodawstwa w Bargłowie Kościelnym

admin | 05.07.2018 więcej | komentarz[0] |
Zaproszenie na ekopiknik

admin | 05.07.2018 więcej | komentarz[0] |
Susza - pomoc dla rolników ( kredyty klęskowe)
Susza 
 1. Komisje powołane przez wojewodów  - wniosek o powołanie komisji składa do wojewody wójt lub burmistrz. Zapytaj w gminie czy taki wniosek został złożony
 2. Wypełnij wniosek o kredyt klęskowy na formularzu przygotowanym przez ARiMR - dokument możesz wydrukować ze strony www.arimr.gov.pl (otwórz) lub otrzymać w banku
 3. Przygotuj inne dokumenty wymagane przez bank

Kto może ubiegać się o kredyt?

Indywidualni rolnicy, mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, a także duże przedsiębiorstwa.  

Procedura ubiegania się o kredyt:

Gdzie ubiegać się o kredyt klęskowy?

O kredyt klęskowy można ubiegać się w następujących bankach:

 • Bank PEKAO S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze
 • SGB-Bank S.A., a także zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze
 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy.

Uwaga: okres kredytowania i okres karencji w spłacie kredytu rolnik ustala z bankiem. Opłaty i prowizje można negocjować indywidualnie z bankiem.

admin | 04.07.2018 więcej | komentarz[0] |
Zarejestruj urodzenie dziecka przez Internet - to dziecinnie proste !

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji

 

admin | 26.06.2018 więcej | komentarz[0] |
INFORMACJA O POMOCY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH POSZKODOWANYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:

1) kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn.zm.).

Kredyt obrotowy może zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego). W przypadku kredytów obrotowych kredytobiorca jest obowiązany udokumentować 50% poniesionych wydatków

Kredyt na odtworzenie środków trwałych (nKL/01) może zostać przeznaczony m.in. na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i budowli służących do produkcji rolniczej, poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych oraz remont lub zakup w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych.

Powyższe kredyty mogą zostać udzielone na nakłady poniesione po dniu wystąpienia szkody.

Ponadto kredyty mogą zostać udzielone w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę;

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona o nie więcej niż 2,5 punktu procentowego (obecnie nie więcej niż 4,22%), przy czym oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez kredytobiorcę w przypadku:

a) kredytu na wznowienie produkcji rolnej – w wysokości 0,5 oprocentowania należnego bankowi, jednak nie mniej niż 1,5%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych, od co najmniej jednego z ww. ryzyk (obecnie nie więcej niż 2,11%) (w przypadku braku ubezpieczenia o połowę zmniejszana jest dopłata Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – obecnie nie więcej niż 3,165 % (ARiMR),

b) kredytu na odtworzenie środków trwałych - w wysokości 0,67 oprocentowania płaconego bankowi, jednak nie mniej niż 3% (obecnie 3%), a gdy oprocentowanie dla banku wynosi poniżej 3% kredytobiorca płaci odsetki w całości.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o ww. kredyty jest oszacowanie szkód przez komisję powołaną przez wojewodę w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód.

Dopłaty do oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji rolnej są stosowane:

– w ramach pomocy de minimis (tj. do wysokości równowartości 15 000 euro w ostatnich trzech latach i kumulują się z inną pomocą de minimis udzieloną w tym okresie), jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat;

– poz formułą de minimis,, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat i kumulują się z inną pomocą publiczną udzieloną w związku z tymi szkodami.

Aktualnie prowadzone są prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym przewiduje się obniżenie oprocentowania do 0,5 % w skali roku kredytów na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych dla kredytobiorcy, który w dniu wystąpienia szkód posiadali ubezpieczenie co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolne.

2) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym suszę na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;

3) zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 23a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;

4) udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest udzielana w formie de minimis.

Załączniki:

Komunikat

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

admin | 26.06.2018 więcej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [aktualne newsy | dodaj news]
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal