www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
Wiadomość dodana przez: admin (2012-07-16 14:51:59)

Białystok, 2012.07.10.

WI-I.7820.3.1.2012.ŁM

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.), oraz art. 10 § 1, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, o możliwości zapoznania się z postanowieniem Wojewody Podlaskiego z dnia 09.07.2012r. znak: WI-I.7820.3.1.2012.ŁM o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego, postanowieniem Wojewody Podlaskiego z dnia 28.03.2012r. znak: WI-

1.7820.3.1.2012. ŁM, jak i pełnym materiale dowodowym, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 25.06.2012r. znak: WOOŚ-

11.4242.16.2012. AS uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w sprawie prowadzonej z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Zastępcę Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie Obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej Nr 61 Szczuczyn - Augustów na odcinku od km projektowanego 236 + 649 (km istn. 237 + 153) do km projektowanego 248 + 412 (km istn. 248 + 160), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości, w zakresie robót budowlanych obejmujących:


WIĘCEJadres tej wiadomości: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//news.php?id=1007