barglow.dt.pl/

:: ULEPSZENIE SYSTEMU SIECI KOMUNALNEJ WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE WSI BARGŁÓW KOŚCIELNY
Wiadomość dodana przez: pawel (2017-07-12 09:21:12)Informujemy iż, w dniu 10 lipca 2017 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00002-65150-UM1000012/17 pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku 15-888, ul. Wyszyńskiego 1
a
Gminą Bargłów Kościelny z siedzibą w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny na realizację zadania „Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny” w wyniku której osiągnięty zostanie następujący cel operacji: „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem oraz przebudowę przepompowni ścieków".„Fundusz Europejski Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu „Poprawę warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem oraz przebudowę przepompowni ścieków" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Działanie 7.2 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywalne wyniki operacji:

W ramach operacji zostanie wykonana: rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem oraz przebudowa 10 szt. przepompowni ścieków.
Wartość wskaźników, których osiągniecie jest zakładane w wyniku realizacji operacji:
ujęcia wody (szt.) – 1
stacje uzdatniania wody (szt.) – 1
instalacje do oczyszczania ścieków (szt.) – 10

Operacja zostanie zrealizowana w: województwie podlaskim, powiat augustowski, Gmina Bargłów Kościelny, miejscowość: Bargłów Kościelny.
Wartość inwestycji 2 949 068,44 zł. Wysokość przyznanej pomocy ze środków „EFRROW” w formie refundacji: 1 510 834 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery zł), tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Działanie 7.2 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
z zakresu: „Gospodarka wodno-ściekowa”
TYTUŁ OPERACJI „ULEPSZENIE SYSTEMU SIECI KOMUNALNEJ WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE
WSI BARGŁÓW KOŚCIELNY” BENEFICJENT Gmina Bargłów Kościelny.

Więcej informacji: 


adres tej wiadomości: barglow.dt.pl/0//news.php?id=2180