barglow.dt.pl/

:: Podpisanie umowy o dofinansowanie
Wiadomość dodana przez: admin (2018-02-01 09:20:15)

 

Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2018r.  została podpisana Umowa nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0250/17-00 o dofinansowanie zadania: „Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Gminie Bargłów Kościelny” nr projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0250/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

 pomiędzy Gminą Bargłów Kościelny a Zarządem Województwa Podlaskiego.

 W ramach projektu planowane jest zamontowanie 86 zestawów kolektorów słonecznych oraz  5 zestawów paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. 

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Wartość zadania 1 541 894,27 zł w tym kwota dofinansowania 1 068 566,62 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 Wskaźniki: 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej - 86 szt. 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE  - 5 szt.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ( tony równoważnika CO2) (CI34) - 85.06

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (MWhe/rok) - 17.37

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (MWht/rok) -  208.74 


adres tej wiadomości: barglow.dt.pl/0//news.php?id=2264