barglow.dt.pl/

:: Podpisanie umowy o przyznaniu dofinasowania
Wiadomość dodana przez: pawel (2018-02-14 14:17:54)

 

Podobny obraz

 

 

 

 

 

Informujemy, iż w dniu 14 lutego 2018r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00328-6935-UM1010432/17 pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku 15-888, ul. Wyszyńskiego 1

a

 Gminą Bargłów Kościelny z siedzibą w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka-Piekutowo w wyniku której osiągnięty zostanie następujący cel operacji: poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy poprzez wykonanie drogi 102863B Bargłówka – Piekutowo.

Operacja zostanie zrealizowana w: województwie podlaskim, powiat augustowski, Gmina Bargłów Kościelny, miejscowości: Bargłówka, Piekutowo.

Wskaźniki:

-Długość wybudowanych/przebudowanych dróg 1,55 km

- Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego - 1 szt. 

 

Wysokość przyznanej pomocy ze środków PROW 2014-2020 w formie refundacji:  481 997 zł (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem zł), tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. 

Operacja realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie/zakresach:

 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej.

  


adres tej wiadomości: barglow.dt.pl/0//news.php?id=2268