www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ROZPORZDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Wiadomo dodana przez: admin (2007-12-04 08:15:25)

ROZPORZDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 1 grudnia 2007 r.

w sprawie zarzdzenia rodkw zwizanych z wystpieniem grypy ptakw

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorb zakanych zwierzt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z pn. zm.2)) zarzdza si, co nastpuje:

1. W zwizku z wystpieniem grypy ptakw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza si:

1) zakaz:

a) organizowania targw, wystaw, pokazw i konkursw z udziaem ywych ptakw,

b) przechowywania i prezentacji w celu sprzeday, oferowania do sprzeday, sprzeday, dostarczania oraz kadego innego sposobu zbycia ywych ptakw, na targowiskach,

c) utrzymywania kur, kaczek, gsi, indykw, przepirek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowcw, gobi, baantw i kuropatw na otwartej przestrzeni,

d) pojenia drobiu wod pochodzc ze zbiornikw, do ktrych maj dostp dzikie ptaki;

2) nakaz odizolowania kaczek i gsi od innego drobiu.

2. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia.

MINISTER

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dziaem administracji rzdowej - rolnictwo, na podstawie 1 ust. 2 pkt
1 rozporz
dzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegowego zakresu
dzia
ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289, z 2006 r. Nr
17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 920. 


adres tej wiadomoci: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//news.php?id=24